Черкаси 2012


Додаток 2. Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

С.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ ………………………………………………….
ВСТУП…………....……………………………………………………………
РОЗДІЛ 1. Поняття доказування та доказів у цивільному процесі …....
РОЗДІЛ 2. Характеристика та найважливіші проблеми окремих видів доказів у цивільному процесі……………………………………...................
2.1. Класифікація доказів …………………………………………………..
2.2. Засоби доказування …………………………………………………….
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………...
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ…………….
ДОДАТКИ………………………………………………………………………

Додаток 3. Зразок оформлення переліку умовних позначень

ЖК Житловий кодекс України
ЗУ Закон України
КУ Конституція України
КТС Комісія з трудових спорів
КЗпП Кодекс законів про працю
НМДГ Неоподаткований мінімум доходів громадян
РАЦС Орган державної реєстрації актів цивільного стану
СК Сімейний кодекс України
ЦК Цивільний кодекс України
ЦПК Цивільний процесуальний кодекс України


Додаток 4. Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел

Характеристика джерела Приклади оформлення
Книги: Один автор Презумпції та преюдиції в цивільному судочинстві:монографія / Василь Масюк. – Х. : Право, 2011. – 208 с.
Два –чотири автори Кагадій М.І.Цивільно-правове забезпечення відшкодування шкоди, завданої правоохоронними органами: навч. посіб. / Кагадій М. І., Капля О. М., Лов’як О. О.; МВС України, Акад. управл. – К. : СПД Моляр С. В., 2010. – 206 с. – ISBN 978-966-2217-26-1.
П’ять і більше авторів Цивільний процес України: академічний курс: [підручник для студентів юр. спец. вищ. навч.закладів] / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, О.В. Гетманцев та ін.]; за заг.ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2009. – 848 с. – ISBN 978-966-8721-86-3.
Багатотомний документ Фурса Ф. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар: в 2 т. // С.Фурса, Є. Фурса, С. Щербак / за заг. ред. С.Я. Фурси. – К. : Видавництво Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – Т. 1. – 2006. – 912 с.
Словники Великий енциклопедичний юридичний словник / Ю.С. Шемшученко (ред.). – К. : Юридична думка, 2007. – 992с. Словник законодавчих і нормативних термінів [уклад. М.І Іншин]. – К. : “Правова єдність”, всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 486с.
Законодавчі та нормативно-правові документи Цивільний процесуальний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 10 листопада 2011 року: (Відповідає офіц. текстові). – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 168 с. Цивільний кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 15 лютого 2011 року: (Відповідає офіц. текстові). – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 308 с.
Дисертації Скоропис О.М.Цивільно-правове регулювання ліквідації юридичних осіб: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Скоропис Олена Миколаївна. – К., 2010. – 276 с.
Автореферати дисертацій Янчук А. В. Відшкодування збитків як спосіб захисту цивільних прав та інтересів: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право”/ А. В. Янчук. – К., 2011. – 20 с. – укp. Гусаров К. В. Інстанційний перегляд судових рішень у цивільному судочинстві: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук : спец 12.00.03 “Цивільне право і цивільний процес, сімейне право; міжнародне приватне право”/ К. В. Гусаров. – Х., 2011. – 37 с. – укp.
Частина книги, періодичного видання Фурса С. проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія і практика / С. Фурса // Право України. – 2011. – № 10. – С. 89-98. Ткачук О. Перегляд судових рішень Верховним Судом України: проблемні питання правозастосування / О. Ткачук, Д. Луспеник // Право України. – 2011. – № 10. – С. 107-117.
Електронні ресурси Закон України “Про судоустрій і статус суддів [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=2453-17. – Назва з екрану. Закон України “Про судовий збір” ” [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17. – Назва з екрану.Приклад оформлення списку використаних джерел та літературиНормативно-правові акти

1. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. – 1996. – №30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України: прийнятий 10 грудня 1971 року // Відомості Верховної Ради. – №50. – Ст. 375.

3. Земельний кодекс України: прийнятий 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.

4. Цивільний кодекс України: прийнятий 16 січня 2003 року. – К. : Алерта; ЦУЛ, 2011. – 308 с.

5. Цивільний процесуальний кодекс України: прийнятий 18 березня 2004 року. – Х. : ТОВ “Одіссей”, 2010. – 168 с.

6. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 41-45. – Ст. 529.

7. Про судовий збір: Закон України від 8 липня 2011 року [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3674-17. – Назва з екрану.

8. Про право власності на окремі види майна. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 35. – Ст. 517.

9. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року [Електронний ресурс]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-09. – Назва з екрану.

Спеціальна література

10. Лоджук М. Правові основи та ключові етапи здійснення процесуального представництва студентом-клініцистом інтересів відвідувачів юридичних клінік в цивільному судочинстві / М. Лоджук // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : Матеріли міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П. О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, 11–13 лютого 2010 р. / За заг. ред. Ю. М. Оборотова, П. М. Рабіновича. – Львів; Одеса : 2010. – С. 102 – 104.

11. Парамонова О. С. Некоторые аспекты юридического толкования ненадлежащего оказания медицинской помощи / О. С. Парамонова // Доктрина права. – 2011. – № 1(9). – С. 79–82.

12. Цивільне право України: підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – Кн. 1. – 736 с.

13. Цивільне право України: підручник: У 2 кн. / О. В. Дзера та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – Кн. 2. – 640 с.

14. Цивільний процес України: академічний курс: [підручник для студентів юр. спец. вищ. навч.закладів] / С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, О.В. Гетманцев та ін.]; за заг.ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я. : КНТ, 2009. – 848 с.


0387312884679742.html
0387346773871348.html
    PR.RU™