З чверть

Румб: ПдЗ

Аз = 180°+гз

Чверть

Румб: ПнС

А] =п

(С) Схід

90°

Чверть

Румб: ПдС

А2 =180г2

(Гід) Південь

180°

Рис. І.З.Зб.Співвідношення між румбами і азимутами

З рис. 1.3.36 не важко знайти залежність між істинними румбами та

азимутами в різних чвертях:

гі =А

г, =180° - А ,

г3 =А} -180°

г4 = 360° - А4

(1.3.22)

_ Розділ I

За цими формулами можна обчислити азимути за допомогою румбів і

івпаки.

Як зазначалось раніше, орієнтувати лінії місцевості можна також відносно

:ьового меридіана зони.

Горизонтальний кут між північним напрямом осьового меридіана зони або

іпрямом, паралельним до нього, і напрямом певної лінії місцевості

ізивається дирекційним кутом. Цей кут відлічують від північного напряму

:ьового меридіана за годинниковою стрілкою і він також, як і азимут,

іінюється від 0° до 360°.

Нехай ПнПд (рис. 1.3.35) - осьовий меридіан зони, а ПнТід' - напрям,

іралельний до нього; дирекційний кут лінії ВС у будь-якій точці (М, М\, М2)

зрівнює а. Отже, на відміну від азимута, дирекційний кут в будь-якій точці

їданої лінії є однаковим. З рис. 1.3.35 видно, що прямий та зворотний

ярекційні кути лінії відрізняються на 180°, тобто

а ' = а ± 1 8 0 \ (1.3.23)

З рис. 1.3.35 легко встановити зв'язок між дирекційним кутом та

шмутом. Нехай Пн]Пді і Пн2Пд2 — напрями істинних меридіанів у точках М\ та

f2. З розрахунку видно:

Ах=а + у. (1.3.24)

А 2 = а - у . (1.3.25)

Враховуючи знаки у на сході та заході від осьового меридіана, можна

шість формул (1.3.24) та (1.3.25) записати загальну формулу

А = а + у. (1.3.26)

Отже, азимути та дирекційні кути відрізняються між собою на зближення

іеридіанів.

Щоб краще зрозуміти суть азимутів та дирекційних кутів, покажемо ці

ути орієнтування для ліній на межах 6° зони. Меридіани в точках Мі та М2

оис. 1.3.37) на краях зони зобразяться на площині, що сходиться біля полюсів

емлі Р та Р\. Осьовий меридіан матиме вигляд прямої лінії. Пунктирні лінії в

очках М\ і М2 паралельні до осьового меридіана. У точках Мі та М2 азимути

удуть відповідно А, = а +у і Аг =а - у , тобто визначаються за формулою

1.3.26) з урахуванням знаків зближення меридіанів. Точка М розташована на

еьовому меридіані зони, де у = 0. Тому в цій точці азимут і дирекційний кут

інії MB однакові.

Горизонтальний кут між напрямом ближчого кінця осьового меридіана

они і напрямом лінії місцевості називається румбом. Румб - це гострий кут, що

мінюється від 0° до 90°. Числове значення румба, як і істинного румба, завжди

упроводжується назвою чверті, в якій розташована лінія (ПпС, ПдС, Іід'і. ПиЗ).Іалежності між дирекційними кутами та румбами ліній такі самі, як і між

Загальні відомості з топографії'

істинними азимутами та істинними румбами. У будь-якій точці лінії

дирскційний кут незмінний, а прямий та зворотний дирскційні куги

відрізняються на 180°. Ці особливості є перевагою орієнтування ліній за

дирскційними кутами.

Як відомо, під впливом земного магнетизму вільно встановлена в заданій

точці на вертикальній осі магнітна стрілка показуватиме напрям магнітного

меридіана в цій точці. Ця властивість магнітної стрілки дає змогу орієнтувати

лінії місцевості відносно магнітного меридіана.

Горизонтальний кут між напрямами північного кінця магнітного

меридіана і напрямом лінії місцевості називається магнітним азимутом. І І,сй

кут відлічується від північного напряму магнітної стрілки за годинникопою

стрілкою і змінюється від 0° до 360°.

Горизонтальний кут між лінією місцевості і напрямом ближчого до ці» і

лінії кінця магнітного меридіана (кінця магнітної стрілки) називається

магнітним румбом. На рис. 1.3.38 лінія Пн„Пдм - магнітний меридіан, Лм

магнітний азимут лінії ВС в точці М, гм - магнітний румб цієї лінії, ПнІІ<)

істинний меридіан точки М,А- істинний азимут лінії ВС в точці М.

У будь-якій точці між магнітним та істинним меридіаном виникає куг й'

(j)uc. 1.3.38), що називається схиленням магнітної стрілки. Північний кінець

магнітної стрілки (магнітний меридіан) може відхилятися від істинного

Пн Пн'

Пд пд

Рис. 1.3.37. Азимути і дирекціоні кути Рис. 1.3.38. Зв'язок між лініями

орієнтування

_ Розділ I

меридіана на схід або захід. Залежно від цього розрізняють східне та західне

схилення. Східне прийнято вважати додатним, західне - від'ємним. Знаючи

схилення магнітної стрілки у певній точці, можна знайти зв'язок між магнітним

азимутом лінії та її істинним азимутом або дирекційним кутом. З рис. 1.3.38


0387746021418010.html
0387806609675969.html
    PR.RU™