Щодо заповнення акта за формою Н-1

Практичне заняття №5

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Мета роботи – навчитися практично проводити процес розслідування, кодування інформації та обліку нещасних випадків.

ПОЯСНЕННЯ

щодо заповнення акта за формою Н-1

Акт складається з текстової і кодової частин, які заповню­ються відповідно до загальноприйнятих (установлених) термі­нів, міжгалузевих, галузевих і спеціально розроблених класифі­каторів.

Коди зазначаються в клітинках з правого боку сторінки акта.

Кодування актів за формою Н-1 є обов'язковим.

Пункт 1. У першому рядку число та місяць кодуються відповідно до їх порядкових номерів, а рік - двома останніми цифрами.

Наприклад:

дата «1 грудня 1998 року»

кодується так:

У другому рядку зазначається і кодується час, коли стався нещасний випадок, наприклад:

час «22 година 30 хвилин»

кодується так:

Пункт 2. Кодується відповідно до Єдиного державного ре­єстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

Підпункт 2.1. Кодується адреса підприємства відповідно до Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ).

Підпункт 2.3. Кодується відповідно до загального міжгалу­зевого класифікатора «Система позначення органів, державного управління (СПОДУ) 1.74.001».

Підпункт 2.5. Назва цеху, дільниці кодується відповідно до галузевого класифікатора (кодифікатора), а якщо його немає, за­значається назва цеху, дільниці відповідно до затвердженого пе­реліку підрозділів підприємства.

Підпункт 3.1. Стать кодується так: 1 - чоловіча, 2 - жіноча.

Підпункт 3.2. Зазначається число, місяць і рік народження, а кодується кількість повних років потерпілого на час настання нещасного випадку.


Наприклад.

45 років -

Підпункт 3.3. Професія (посада), розряд (клас) записуються і кодуються відповідно до Державного класифікатора професій (ДК-008-95).

У разі коли потерпілий має кілька професій, зазначається та, під час роботи за якою стався нещасний випадок.

Підпункти 3.4 і 3.5. При зазначенні стажу роботи: загально­го, за основною професією (посадою), на яку оформлений потерпі­лий, за виконуваною роботою, під час якої стався нещасний ви­падок зазначається і кодується кількість повних років на мо­мент настання нещасного випадку.

Наприклад:

20 років -

15 років -

5 років -

Якщо стаж не досягає року, у текстовій частині зазначається кількість місяців (днів), а кодується - 00.Наприклад:

9 місяців 2 дні -

Пункт 4. Заповнюється відповідно до Типового положення про навчання з питань охорони праці.

Кодування здійснюється, як і в пункті 1, шестизначними ко­дами - число, місяць, рік.

Наприклад:

04.12.95 - дата проведення (завершення) навчання за про­фесією, вступного, первинного, повторного або цільового інструк­тажу, останньої перевірки знань з охорони праці -

У разі невиконання будь-якої позиції навпроти неї ставлять­ся нулі:

Пункт 5. Заповнюється відповідно до Положення про медич­ний огляд працівників певних категорій» затвердженого Наказом МОЗ. Кодування здійснюється, як і в пункті 1, шестизначними кодами - число, місяць, рік.

Пункт 6. Під час опису обставин нещасного випадку даєть­ся стисла характеристика умов праці та дій потерпілого, викла­дається послідовність подій, що відбувалися перед настанням ви­падну, описується, як проходив процес праці, а також зазначаєть­ся, хто керував роботою або організував її.

Підпункт 6.1. Вид події. Заповнюється і кодується відповід­но до зазначеного нижче класифікатора - підрозділ 1.

Підпункт 6.2. Шкідливий або небезпечний фактор та його значення. Заповнюється відповідно до ГОСТ 12.0.003 «Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Класифікація». Шкідливий фа­ктор кодується відповідно до класифікатора № б МОЗ.

Пункт 7. Причини нещасного випадку. Зазначаються і ко­дуються три причини нещасного випадку відповідно до зазначе­ного нижче класифікатора - підрозділ II. Основна причина нещасного випадку зазначається і кодується першою.

Якщо причин нещасного випадку більше ніж три, інші причини зазначаються в акті лише в текстовій частині.

Пункт 8. Устаткування кодується відповідно до класу і під­класу вищих класифікаційних угруповань ЗКП (ВКУЗКП). Ос­новні класи і підкласи ЗКП (ВКУЗКП) наведено в підрозділі 3 (устаткування, машини, механізми, транспортні засоби, експлуа­тація яких призвела до нещасного випадку).

Наприклад:

верстати металорізальні -

Пункт 9. Зазначається діагноз за листком непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу. Кодується згідно з формою № 23-ТН «Звіт про причини тимчасової непра­цездатності».Підпункт 9.1. У разі перебування потерпілого в стані алко­гольного чи наркотичного сп'яніння кодується -

Запис робиться на підставі висновку, що складається лікарем, який проводив огляд потерпілого.

Пункт 10. Зазначаються посадові особи і працівники, у тому числі потерпілий, які допустили порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, дії чи бездіяльність яких стали основною або супутньою причиною не­щасного випадку (відповідно до пункту 7).

У разі коли порушення допущене працівниками іншого під­приємства або сторонньою особою, цей факт обов'язково фіксу­ється.

Законодавчі та інші нормативно-правові акти про охорону праці кодуються відповідно до Державного реєстру міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Пункт 12. Зазначається кожний захід окремо. Не слід вно­сити до цього пункту заходи із накладення стягнень.

КЛАСИФІКАТОР

1. Вид події, що призвела до нещасного:випадку

01 - дорожньо-транспортна пригода, у тому числі:

01.1 - наїзд транспортних засобів.

02 - падіння потерпілого, у тому числі:

02.1 - падіння під час пересування

02.2 - падіння з висоти

02.3 - падіння в колодязь, ємність, яму тощо.

03 - падіння, обрушення, обвалення предметів, матеріалів, породи, ґрунту тощо, у тому числі:

03.1 - обрушення, обвалення будівель, споруд та їх елементів

03.2- обвалення та обрушення породи, ґрунту тощо

04 - дія предметів та деталей, що рухаються, розлітаються, обертаються, у тому числі:

04.1 - дія рухомих і таких, що обертаються, деталей обладнан­ня, машин і механізмів

04.2 - дія предметів, що розлітаються в результаті вибуху або руйнування приладів, посудин, які знаходяться під тиском, у вакуумі

05 - ураження електричним струмом, у тому числі:

05.1 - у разі доторкання до ліній електропередачі та обірваних проводів

06 - дія екстремальних температур (крім пожеж)

07 - дія шкідливих та токсичних речовин

08 - дія іонізуючого випромінювання

09 - показники важкості праці

10 - показники напруженості праці

11 - ушкодження внаслідок контакту з тваринами, комахами та іншими представниками, фауни, а також флори

12 - утоплення

13 - асфіксія

14 - навмисне вбивство або травма, заподіяна іншою особою

15 - стихійне лихо

16 - пожежа

17 - вибух

18 - інші види


0388465134359083.html
0388492235920271.html
    PR.RU™