Метод визначення рентабельності інвестицій.

В літературі також використовують наступні терміни:

· індекс рентабельності;

· індекс доходності;

· прибутковість інвестицій.

Показник рентабельності заповнює пробіл, залишений показником ЧПВ. Він надає інформацію про те, якою мірою зростає цінність фірми в результаті реалізації інвестиційного проекту.

Рентабельність (РІ) можна визначити як показник, що дозволяє оцінити який прибуток одержить інвестор у розрахунку на 1 грошову одиницю інвестицій. Загальний підхід до оцінки інвестицій полягає в зіставленні поточної вартості щорічних грошових надходжень за вирахуванням інвестицій з поточною вартістю власне інвестицій.

Аналогічно із показником ЧПВ існують 2 базових варіанти розрахунку РІ:

1) інвестиції здійснені одноразово:

(4.4)

2) інвестування проходило протягом декількох років:

, (4.5)

Як бачимо, цей показник оперує тими ж складовими, що і ЧПВ, лише з тією різницею, що є не абсолютним, а відносним.

Рентабельність величина безрозмірна (коефіцієнт, доля одиниці).

Показник рентабельності може використовуватися як крітеріальний (спрямованість - максимізація), тобто на його основі можна приймати рішення щодо доцільності прийняття або відхилення проекту:

PI > 1 – інвестор поверне вкладені кошти та одержить додатковий дохід; інвестиційний проект приймається;

PI < 1 – підприємець не одержить навіть суми рівної інвестиціям;

PI = 1 – дохід дорівнює інвестиціям.

У останніх двох випадках проект відкидається.

Порівнюючи показники ЧПВ та PI слід звернути увагу на те, що результати оцінки на основі цих двох показників перебувають у прямій залежності. Очевидно, що якщо ЧПВ позитивна, то PI буде більше одиниці і, відповідно, навпаки.

Це означає, що як крітеріальний показник доцільності реалізації інвестиційного проекту використовується лише один – любий – з них. Щодо проведення порівняльної оцінки, то в цьому випадку необхідно розглядати обидва показники, оскільки вони з різних сторін характеризують ефективність проекту.

Переваги PI:

1) показник рентабельності показує відносну міру росту цінності фірми;

2) враховує фактор часу;

3) служить надійним інструментом ранжування інвестиційних проектів за ступенем привабливості ;

4) не конфліктує із ЧПВ, тобто висновки по проекту на основі цих двох показників завжди будуть узгоджені;

5) у ситуації обмеженості ресурсів показник РІ застосовується частіше, тому що при дефіциті коштів інвестора цікавить віддача з кожної гривні;

6) дозволяє оцінити резерв безпеки проекту. Чим більше показник PI перевищує одиницю, тим більшою стійкістю володіє проект, тобто тим більша ймовірність того, що помилки в розрахунках не зроблять проект збитковим. Показник PI показує максимальну кількість разів, у яку може знизиться сумарна оцінка грошових потоків до того, як проект стане збитковим.Недоліки PI:

1) не застосовується для проектів з різними строками життя (актуально і для ЧПВ);

2) у випадку нестандартних інвестицій, тобто якщо потоки змінюють знак з «-» на «+» більше одного разу, виникає питання: куди відносити негативні грошові потоки - в чисельник або знаменник?

3) у разі здійснення інвестицій частинами протягом декількох періодів, а не єдиною сумою відразу, використання РІ як критерію ранжування проектів є не досить коректним, оскільки принцип розрахунку цього показника та різні схеми інвестування за проектами порушують умову тотожності зіставлення.

На графіку фінансового профілю (рис. 4.2) рентабельність можна оцінити, виходячи з того, що PI > 1, якщо ЧПВ > 0 та навпаки.

Рисунок 4.2 – Оцінка показника рентабельності на фінансовому профілі.

Отже, при r=5% ЧПВ проекту позитивна ті рентабельність більша за одиницю.

При ставці 10% ЧПВ проекту стає рівною нулю, а рентабельність, відповідно, одиниці.

При ставці 15% ЧПВ стає від’ємною, отже із впевненістю можна сказати, що рентабельність при ставці 15% менша за одиницю.


0391621090574187.html
0391676010406595.html
    PR.RU™